11 fonder att söka pengar ur för behövande

Fonder att söka pengar ur. Skall du lyckas att söka stipendier ur fonder handlar det om att hitta rätt stiftelser.

Skall du lyckas att söka stipendier och pengar ur fonder gäller det att hitta rätt stiftelser.

Här får du ett urval av fonder och stiftelser för ensamstående, barn sjuka, tandvård, behövande m.m. som du kan söka pengar ur.
Läs villkoren noga och rikta in dig på fonder och stiftelser som stämmer väl överens med din situation eller ditt behov.
Här har du en samling bra länkar till fonder och stiftelser som är till för behövande där du kan söka pengar. Du hittar mer information om stiftelser och fonder som du kan söka pengar ur på Länsstyrelsernas sida om stiftelser som är en bra start om du skall hitta rätt fond.

Det tar lite tid att gå igenom fonderna men det kan vara en bra timpeng om du lyckas hitta stipendier att söka. Ett bra tips är att du börjar sökning lokalt, din egen kommun, sedan landsting för att gå vidare till stiftelser som gäller för hela landet. Många stiftelser har som krav att du skall vara född, skriven eller bosatt på en viss ort eller kommun för att kunna få ett stipendium. Hittar du en sådan bra fond kan det också vara lättare att få stipendium, eftersom konkurrensen kanske inte är lika stor. Det är också troligt att inte lika många söker ett stipendium ur just den fonden. Det alltså lättare att hitta fonder att söka pengar ur lokalt.

Här några exempel på fonder och stiftelser:


Stiftelse / fond: 1878 Års Stiftelse
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Stiftelsen som verkar under namnet 1878 år stiftelse, har till ändamål att ge ekonomiskt stöd åt behövande och ensamstående kvinnor, företrädesvis kvinnor som antingen hava vårdnaden om barn eller länge och troget arbetat hos ett och samma husbondfolk eller har eller haft vårdnaden om föräldrar eller andra anhöriga.
År: 2010
Förmögenhet: 15.640.354 kr


Stiftelse / fond: Anna Johansson Visborgs Stiftelse
Organisationsnummer: 802001-6351

Stiftelsetyp: Näringsdrivande stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Bereda helt eller delvis fria bostäder åt behövande ensamstående personer eller familjer, vilka under minst tre år varit bosatta och haft hemortsrätt inom Stockholms Stad. Det är min önskan, att grundkapitalet placeras i fastighet, där, utöver fria upplåtelser enligt ovanstående bestämmelser, uthyrning sker till i öppna marknaden gängse hyrespriser, att vinst som därav kan uppkomma användes för stiftelsens ändamål och att fastighet, som tillhör stiftelsen, förvaltas på sådant sätt, att ingen obehörig må veta, vem som därstädes bor helt eller delvis fritt. Av avkastningen må årligen ett belopp av högst 120.000 kronor användas till stipendier i och för utbildning eller understöd åt behövande. Stiftelsen har till ändamål att i fastighet, som för ändamålet uppförts eller inköpts, av uppkommen vinst, bereda helt eller delvis fria bostäder åt behövande ensamstående personer eller familjer, vilka under minst 3 år varit bosatta och haft hemortsrätt inom Stockholms stad, med företrädesrätt intill 30 procent för dem som äro eller varit anställda inom bryggeriindustrin i Stockholm. I fastighet, som stiftelsen uppför eller förvärvar, må jämväl inrymmas ändamålsenliga sociala välfärdsinrättningar, till förmån för hyresgästerna.
År: 2010
Förmögenhet: 120.813.336 kr


Stiftelse / fond: Anna Lisa och Sven-Eric Lundgrens stiftelse för välgörande ändamål
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Malmö
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar i Malmö stad, speciellt bland dem, som kunna hänföras till pauvres honteux. Stiftelsens syfte kan tillgodoses antingen genom direkta bidrag till hjälpbehövande eller genom understödjande av hem för pauvres honteux eller för sjuka och ålderstigna. Stiftelsens verksamhet skall utövas på ett försynt sätt.Därest någon av våra nu levande släktingar av familjerna Nellborn, Ekström, Dyberg och Arndt skulle komma ibehov av hjälp, skola de oavsett boningsorten äga företräde vid utdelning av medel från stiftelsen.
År: 2008
Förmögenhet: 28.713.963 kr


Stiftelse / fond: Axel Linders Stiftelse

Hemsida: Axel Linders Stiftelse
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Alingsås
Ändamål: Av avkastningen skall 1/10 varje år läggas till kapitalet. Sedan stiftelsens löpande utgifter bestridits, skall återstoden användas till:- främjande av vård av ålderstigna, sjuka och lytta,- främja barns eller ungdoms vård, fostran eller utbildning,- utdelning av julgåvor till kroniskt sjuka och sjuka, intagna å sanatorier,- och även i någon mån, utdelande av bidrag till änkor med försörjningsplikt mot två eller flera minderåriga barn. Stiftelsens för utdelning avsedda medel må kunna fördelas dels genom personliga understöd eller bidrag, dels ock genom gåvor till sammanslutningar eller inrättningar med ändamål, som sammanfalla med denna stiftelses. Minst 1/3 av medlen skola komma behövande personer, bosatta inom Älvsborgs län tillgodo med företrädesrätt för personer bosatta inom Skene municipalsamhälle, Örby socken och Alingsås stad.- och medicinsk forskning.
År: 2017
Förmögenhet: 39.183.161 kr


Stiftelse / fond: Axel och Sofia Alms Stiftelse
Stiftelsetyp: Näringsdrivande stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Att medelst avkastningen av stiftelsens tillgångar, främja vård och uppfostran av behövande barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller eljest utöva hjälpverksamhet bland behövande barn och ungdom, allt i syfte att dana dem, vilka bliva föremål för stiftelsens omvårdnad, till dugliga och redbara människor.
År: 2010
Förmögenhet: 70.174.266 kr


Stiftelse / fond: Bertil Settergrens Testamentsstiftelse
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Att bereda lindring och hjälp åt behövande (handikappade), sjuka barn och ungdomar, att sålunda t.ex. utöva hjälp vid olycks- eller sjukdomsfall för undvikande av ekonomisk katastrof i en familj, som utan hjälp kan tvingas till hemmets upplösning, att över huvud taget bringa hjälp åt nyssnämnda behövande medmänniskor. Göteborgs Bank, som förvaltare av donationen äger disponera medlen även genom utbetalning till ideell sammanslutning, som verkar för ungdoms vård och uppfostran, exempelvis scoutrörelsen. Vilket ändamål bidragen än avse, får de hellre vara färre och större, för att verkligen göra nytta, än många på mindre belopp. Intet hindrar att belopp flera år tilldelas samma person. Däremot får bidrag icke ersätta en dittillsvarande ellerkommande tilldelning av allmänna medel.
År: 2010
Förmögenhet: 16.373.369 kr


Stiftelse / fond: Carl Jönssons Understödsstiftelse II
Webbsida: www.carljonssons-stiftelser.se
Kontaktperson: SEB Kapitalförvaltning, Institutioner & Stiftelser, 205 20 Malmö
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Malmö
Ändamål: Stiftelsen skall hava till huvudsaklig uppgift att lämna understöd åt behövande gamla och sjuka samt till barn eller ungdom för deras vård och fostran eller utbildning. Behövande handikappade av alla åldrar är berättigade till understöd ur stiftelsen. Stiftelsens avkastning får jämväl användas för utdelning till välgörande inrättningar eller för välgörande ändamål.Upplysning: Ansökningsförfarande finns. Adress c/o SEB Kapitalförvaltning, Institutioner & Stiftelser, 205 20 Malmö.Annons införs varje år i mars månad avseende gamla och sjuka, föreningar i maj samt studenter i juni i skånska dagstidningar.Endast skriftlig kommunikation med stiftelsen beaktas: Carl Jönssons Understödsstiftelse II, c/o SEB Kapitalförvaltning, Institutioner & Stiftelser205 20 Malmö.Bidrag ges till sökande i Skåne.Besked om avslag eller tilldelning av bidrag lämnas under senare delen av december månad.
År: 2010
Förmögenhet: 535.618.605 kr


Stiftelse / fond: Carl och Hulda Herslows guldbröllopsstiftelse
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Malmö
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till understöd åt behövande familjer i Malmö med flera minderåriga barn. Stiftelsens kapitaltillgångar kan användas för uppförande av bostadsfastighet med syfte att bereda bostäder åt sådana familjer. En tiondel av stiftelsens årliga avkastning skall läggas till kapitalet.
År: 2009
Förmögenhet: 19.895.366 kr


Stiftelse / fond: Eva och Oscar Ahréns Stiftelse
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Förutom att omhänderhava och förvalta ovan angivna aktier i Aktiebolaget Oscar Ahrén och de ytterligare aktier i bolaget eller andra tillgångar, som kunna komma att överlämnas till stiftelsen, att använda avkastningen av stiftelsens tillgångar och, beträffande kontant överlämnande 50.000 kronor, även kapitalet enligt mom. 2 här nedan till att, utan begränsning till stiftarens eller hans hustrus familj, inom Sverige, företrädesvis i stiftarens hembygd i Jönköpings län samt i Stockholms stad,1) främja vård och uppfostran av behövande barn; 2) lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning åt medellösa barn och ungdomar, som ådagalagt utpräglad studiebegåvning, flit och oklanderlig vandel. Utbildningen skall företrädesvis avse utbildning till präst, diakon, missionär, lärare eller predikant inom kristligt samfund samt utbildning för praktiska yrken såsom hantverk och handel m.m.;3) lämna understöd för hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna, sjuka eller lytta;4) lämna understöd för främjande av vetenskaplig, företrädesvis medicinsk forskning, därvid Karolinska institutet i Stockholm bör äga företräde.5) Under stiftarens livstid må engångsbelopp kunna av stiftelsen utanordnas för främjande inom Jönköpings län av kulturella-religiösa ändamål exempelvis till förskönande eller restaurerande av kyrka eller såsom bidrag till byggnad av missionshus o.dyl.6) Under stiftarens livstid kunna bidrag lämnas till andra humanitära ändamål än ovan sägs och utan begränsning till Jönköpings län och Stockholms stad. Mom. 2. Under stiftarens livstid får det kontanta beloppet 50.000 kronor – alltså även kapitalet – utdelas för tillgodoseende av de i mom. 1, punkterna 1)-6) angivna ändamål. Mom. 3. Sedan styrelsen efter min bortgång utsetts, ankommer på styrelsen att med iakttagande av ovan nämnda bestämmelser och med ledning av de riktlinjer för stiftelsens verksamhet och förvaltning, som jag i testamentet eller annan handling kan komma att angiva, meddela närmare föreskrifter hur tillgängliga medel skola fördelas, hur stor del därav, som varje år skall gå till vardera av här ovan angivna huvudgrupper, om stiftelsens bidrag för främjande av ovan angivna ändamål skola vara individuella eller lämnas till skolor, vårdhem, anstalter och forskningsinstitutioner, religiösa eller humanitära samfund, föreningar och organisationer. Av styrelsen härutinnan meddelade bestämmelser kunna av styrelsen ändras eller kompletteras efter omständigheterna.
År: 2010
Förmögenhet: 31.360.836 kr


Stiftelse / fond: Ljungbergska Stiftelsen
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Hallands län
Säte: Halmstad
Ändamål: För behövande barn och ungdomar upp till 18 års ålder
År: 2010
Förmögenhet: 65.878.909 kr


Stiftelse / fond: Stiftelsen Hildur Nordins Minnesfond
Stiftelsetyp: Näringsdrivande stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning, dock utan djurförsök.
År: 2009
Förmögenhet: 289.024.488 kr

Källa: Länsstyrelsernas stiftelseinformation.


Hitta mer information om stiftelser och fonder där du kan söka pengar: