10 fonder för ensamstående i svår ekonomisk situation

Fonder att söka pengar ur. Skall du lyckas att söka stipendier ur fonder handlar det om att hitta rätt stiftelser.

Fonder för ensamstående, barnfamiljer, familjer på väg in i fattigdom, behövande privatpersoner och familjer med låg inkomst.

Vilka kan få stöd

De flesta stiftelser och fonder har krav på vem man kan dela ut pengar till, vilket står i stiftelsens stadgar. Det kan vara ensamstående mödrar, kvinnor som hamnat i en ekonomiskt svår situation, ungdomar, barn i ekonomiskt utsatta familjer, fattiga ensamstående föräldrar eller äldre personer som lever på marginalen.  Det finns också fonder som riktar sig till kulturområdet, konstnärer, utbildning, fritidsaktiviteter eller understöd av olika slag till behövande.

Många ansöker om stöd

Trycket på fonder och stiftelser är enormt och de flesta fonder får ett stort antal ansökningar vid varje ansökningstillfälle. Skall du öka dina chanser att få bidrag måste du vara mycket noggrann och verkligen sätta dig in i vad som gäller för varje fond.

Först några tips om hur du skall göra ansökan:

  • Läs allt mycket noggrant vad som gäller för villkor för att göra en an sökan.
  • Använd rätt blankett för ansökan, ladda ner från fondens hemsida eller använd fonderna digitala ansökan.
  • Se till att du har alla intyg som krävs och som skall bifogas ansökan.
  • Var noggrann med att kolla ansökningstider

Giving People

Om Giving People från deras hemsida: ”Giving Peoples målgrupp är utsatta barn i Sverige som lever i fattigdom och de barnfamiljer som är på väg in i fattigdom och lever på marginalerna. Idag lever ca 186.000 barn i vad som klassas som relativ fattigdom vilket baseras på hushållets inkomster. Ytterligare 175.885 barn lever i familjer vars inkomst utmäts av kronofogden vilket gör dessa barn till en högst utsatt målgrupp.”

Du kan söka direkt på deras hemsida.


Majblomman

Majblomman delar ut ekonomiskt stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till. Du kan ladda ner en ansökningsblankett från deras hemsida. Till ansökan skall bifogas ett intyg från skolsköterska, skolkurator, socialsekreterare, idrottsledare eller liknande. Läs mer på deras hemsida.


Svenska kyrkans stiftelser och fonder

Du kan få hjälp av en del församlingar. Det kan vara att ge en tillfällig ekonomisk hjälp till behövande privatpersoner eller behövande familjer. Ta kontakt med din församling för att få veta vilka möjligheter som finns där du bor. Läs mer på deras hemsida, där du också kan  söka efter din församling.


Föreningen FVO – Fördelar pengar från 36 fonder.

Du kan ansöka om bidrag om du är ekonomiskt behövande, har stadigvarande boende och har sökt och fått beslut på alla bidrag du kan ha rätt till, t ex bostadstillägg och bostadsbidrag samt underhållsstöd. Läs noggrant vad som gäller och hur du gör ansökan. Ansökan är digital så allt måste vara klart innan du sätter igång med ansökningsblanketten. Föreningen har också en rådgivande verksamhet för den som hamnat i en tillfälligt svår ekonomisk som du kan ringa.


Sveriges Lions Hjälpfond

Medel från Hjälpfonden kommer efter prövning i fondens styrelse att kunna beviljas efter ansökan från Lionklubbar för aktiviteter eller projekt inom ramen för fondens ändamål. Ansökan om bidrag kan göras till lokal Lionsklubb. OBS! Sveriges Lions Hjälpfond beviljar inte längre bidrag efter ansökningar från enskilda personer. Läs mer på deras hemsida och också om hur du ansöker och hittar en lokal Lions Klubb.


Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond

Fonden har funnits i 100 år och ger familjer med låg inkomst och barn under 18 år möjlighet att förbättra barnets uppväxt.

En särskild ansöknings blankett skall användas som du kan tappa ner från deras hemsida. Sökanden också bifoga ett s.k. familjebevis och ett intyg. Familjebeviset utfärdas av skattemyndigheten. Ett intyg ska dessutom bifogas från en person som väl känner till familjens sociala och ekonomiska förhållanden. Läs noga detaljera för ansökan.


Lotten och Elisabeth Norlunds Stiftelse

Stiftelsen delar ut bidrag till ensamstående äldre personer (över 60 år) som lever under svåra ekonomiska omständigheter, dels behövande ensamstående kvinnor med minderåriga. Läs mer på deras hemsida om vilka som kan få bidrag och hur du gör en ansökan. OBS! Endast personer bosatta i Stockholms län.


Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond vänder sig till dig som är ensamstående kvinna. Har du ett bestämt tillfälligt behov, är du välkommen att ansöka om bidrag till detta. OBS! Endast ensamstående kvinnor. Fonden tar emot ansökningar från hela landet. Särskild blankett som skall användas kan du tappa ner från deras hemsida.


1878 års stiftelse

1878 års stiftelse utdelar ekonomisk hjälp till ensamstående kvinnor i Stockholm, som ensamma har vårdnaden om barn eller som vårdar, eller har vårdat, förälder eller annan släkting och därmed förhindrats att förvärvsarbeta. Ladda ner särskild ansökningsblankett från deras hemsida. Läs noga vad du skall bifoga för dokument till din snökan.


Stiftelsen Direktör Olof Ahlströms Fond

Ändamål: Att årligen utdela ekonomiska bidrag till skötsamma och hedervärda kvinnort i medelåldern, som råkat komma i ekonomiska svårigheter utan eget förvållande. Avkastningen av kapitalet skall, sedan tio procent därav lagts till kapitalet, utbetalas till de personer, som kan komma ifråga, genom månatliga utbetalningar i storleksordning så anpassade, att den ekonomiska situationen för vederbörande blir sådan, att hon erhåller så stort bidrag att hennes ekonomiska status i stort sett blir densamma som innan hon råkade i ekonomisk misär. Hänsyn skall även tagas till vederbörandes förutvarande ekonomiska ställning, dock att bidraget som sådant icke skall vara av den storleksordningen att det väsentligt avviker från vad som kan anses vara normal levnadsstandard.

Adress: SEB Enskilda Banken, Stiftelser & Företag, 405 04 Göteborg. Säte: Stockholm. Tillgångar: 4.401.127 kr.


Mer tips om stiftelser och fonder för ensamstående: