Bidrag till personer, företag, organisationer

Bidrag till personer, företag, organisationer, kommuner och föreningar. Starta eget bidrag. Fonder och organisationer som ger bidrag och stipendier.

Bidrag till personer, företag, organisationer, kommuner och föreningar. Starta eget bidrag. Fonder och organisationer som ger bidrag och stipendier.

Underhållsstöd, bidragsförskott, underhållsbidrag.

Underhållsbidrag infördes i Sverige 1937 och var ett förskott av underhållsbidraget till barn när en underhållsskyldig far inte betalade det fastställda underhållsbidraget.
Underhållsstöd betalas av Försäkringskassan om den förälder som ska betala underhållsbidraget inte gör det. Barn som är adopterade av en ensam förälder har också rätt till underhållsstöd. Underhållsstödet är skattefritt. När den förälder som inte bor med barnet inte kan betala så mycket som 1 273 kronor per månad kan barnet ha rätt till ett utfyllnadsbidrag.

Bostadsbidrag.

Bostadsbidrag är ett bidrag som kan sökas av familjer med barn som bor hemma eller familjer med umgängesrättsbarn. Bidraget beror på bostadskostnad, bostadsyta, inkomster och antalet barn i familjen. Bostadsbidraget kan sökas även av personer utan barn.
Bostadsbidraget är ett preliminärt bidrag som beräknas efter den inkomst som den som söker själv har uppskattat. Försäkringskassan jämför sedan med den fastställda taxerade inkomsten för det år då bostadsbidraget betalades ut. Bostadsbidraget söker man hos Försäkringskassan.

Socialbidrag och försörjningsstöd

Försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd kallades förr för socialbidrag och är ett bidrag som alla som bor i Sverige och som inte klarar sitt uppehälle, mat och bostad, kan få av socialtjänsten av kommunen. Försörjningsstödet gäller för svenska och utländska medborgare om de har rätt att bo i Sverige om man är svensk medborgare eller har ett uppehållstillstånd.
Försörjningsstödet är prövas efter behovet och betalas ut av den kommun där man är bosatt. För att få försörjningsstöd måste man göra en skriftlig ansökan med uppgifter om arbete, inkomster och vilka utgifter man har.
Försörjningsstödet är ett bistånd, inte ett bidrag som bostadsbidraget, och är en rättighet. Socialtjänsten i varje kommun gör en individuell behovsprövning och bedömmer om man är berättigad eller inte. Kommunerna kan ha olika riktlinjer.

Vårdbidrag

Vårdbidrag kan en förälder få som vårdar sitt funktionshindrade eller sjuka barn i hemmet. Vårdbidraget betalas om barnet behöver särskild tillsyn och vård i minst sex månader eller om barnets funktionshinder eller sjukdom innebär stora merkostnader. Vårdbidrag kan man få längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.
Ett helt vårdbidrag är 2,5 prisbasbelopp per år 2,5×42 800 kronor. Vårdbidraget kan även betalas ut i 3/4 delar, halv eller 1/4.
Vårdbidraget är en skattepliktig förmån men ger också pensionsrätt (som arbete).
För att få vårdbidrag får ingen i hushållet ha A-kassa, aktivitetsstöd, föräldrapenning, introduktionsersättning, sjukpenning som varat längre än 365 dagar, sjukpenning under eller omedelbart efter en period med a-kassa, sjuk/aktivitetsersättning, ålderspension eller äldreförsörjningsstöd.
Helt vårdbidrag är år 2011 en ersättning på 8 917 kronor i månaden.

Assistansersättning

Assistansersättning kan du få om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med grundläggande behov som att tvätta och klä dig, äta etc.
Personer som får assistansersättning kan vara personer med utvecklingsstörning, autism, betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar eller personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktions-nedsättningar som inte beror på ett normalt åldrande.
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd.

Bidrag för att sanera radon och bidrag för solvärme.

Om du funderar på om du har radon i din villa kan du nu få bidrag för att sanera din villa från radon om radonhalten överstiger 200 Bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). Mätningen av radonhalten ska göras så att ett årsmedelvärde kan anges. Du måste själv äga och bo i huset för att du ska få bidraget. Du får starta några ombyggnader eller andra åtgärder innan du söker bidraget.

  • Sök stöd för investeringar i solvärme

Stödet infördes den 1 januari 2009 och gäller om du investerar i solvärme. Du kan söka bidrag till installationen av solvärmeanordningen, oavsett var denna placeras. Om du utnyttjar ROT-avdraget för solvärme kan du inte få solvärmestöd.

  • Radon, solvärme och andra bidrag, Boverket

Bidrag från EU, EU program och projekt med andra länder.

EU-program Ung och Aktiv i Europa, program för unga och utbildning.
Ung och Aktiv i Europa är en möjlighet att söka bidrag för att arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.
Ungdomsstyrelsen är ansvariga i Sverige för programmet som pågår fram till 2013. Projektet vill främja ungas engagemang i samhället, öka förståelsen mellan unga i olika länder samt inspirera kommuner och organisationer till internationella samarbeten.
De som kan söka bidrag är grupper, kommuner, organisationer, ungdomsledare mm. Bidrag kan sökas för stöd till grupputbyten, lokala projekt, volontärprojekt, utbildningar och andra aktiviteter inom ungdomsområdet. Europeiska unionens alla 27 medlemsstater samt Turkiet och EFTA-länderna, Norge, Island och Liechtenstein är med i programmet. Projekt kan också genomföras med EU:s grannländer.

Bra länkar till olika bidrag och stöd:

Du hittar information om företagande, olika fördelar och nackdelar med enskild firma, aktiebolag mm på foretagande .se

Coompanion – kostnadsfri rådgivning om att starta företag tillsammans.

Företagsrådgivning för dig som vill starta eget företag tillsammans i ett kooperativt företag.
Har du en idé eller en gammal dröm om att starta eget företag och kanske tillsammans med andra kan Coompanion hjälpa er med alla tips om hur man startar och utvecklar ett företag.
Coompanions företagsrådgivning är kostnadsfri för den som vill starta företag tillsammans.


Läs mer: